سلام
در هنگام نصب نرم افزار هر دو شماره سریال (standaloneو یا server) را که وارد میکنم با پیام:
You have entered an invalid File Installation Key

لطفاًراهنمایی کنید