من طبق توضیحات سایت corel x6را ازقسمت فایروال تولیست ویندوز قراردادم ولی corel قسمتهای سیو ..کپی و... از کار افتاده.ضمنا این دفعه دوم است که این اتفاق میفته. احتمال میدم فایلexeکورل را اشتباه وارد کرده باشم.فایل درستexeکورل رو در فایروال به چه شکل وارد کنم.؟؟
ممنون.