آموزش #c باز نمی شود . ویندوز سیستم من 10 می باشد . و Auto run اصلا کار نمی کند