بعد از مرحله نوشتن server neme و server id و دخیره آن در drive مورد نظر و در صفحه License Administrationtool بعد از راست کلیک کلمه connect کم رنگ است و نمی توان آن را انتخاب کرد که به مرحله بعد رفت ؟ چکار باید انجام بدهم . در ضمن ویندوز 7 روی دستگاه نصبه.