بعد از اتمام مراحل ابتدایی نصب و شروع نصب پیام اتمام نصب آمد درحالی که چیزی نصب نشده است.