سلام تمام اطلاعات من با ریکاوری برگشتن اما هیچکدوم رو باز نمیکنه
میگه فرمتش خونده نمیشه دلیلش چیه؟
کمک کنید زودتر تروخدا پایان نامه ام مونده