مراحل نصب مطابق راهنمایی نرم افزار انجام گرفت ولی keygenمشکل دارد