وقتی فاکتور صادر میکنیم در قسمت پایین مشکل ثبت چک دریافتی هست
در قسمت چکهای دریافتی وقتی چک به حساب خوابانده شد مشکل اعلام وصول است
هشدار برای چکهای پرداختی ندارد