نمایش ارور ریدینگ از فایل 1 ترکیب کرل از مجمعه گرافیگو بیان این موضوع که تایید کنید که فایل وجود دارد و شما می توانید به آن دسترسی پیدا کنید
لطفن راهنمایی کنید.ممنون