با اینکه هم روی جلد وهم در اطلاعات داخل dvd گفته شده که برای ویندوز ۳۲ و۶۴ بیت میباشد، ولی روی ویندوز ۳۲ بیتی اخطار میدهد که مخصوص ۶۴بیت میباشد.