بعد از نصب برنامه برای اکتیو کردن زمانی که patch را میزنم
eror:couldnt get debug privilage!are u admin
را نشان میدهد.
فایل patch برای قرار دادن در مسیر نصب در کدام قسمت قرار دارد.لطفا راهنمایی کنید.ممنون