موقع نصب ویندوز گزینه نصب وجود ندارد حتی از طریق autorun از پوشه my computer
فقط گزینه راهنما و توضیحات فعال می باشد. مشکل چیست؟