این هم یک سایت برای پروژه آماده ایدیوس

http://edius.biz/