فایل زیر را دانلود و از فشردگی خارج کنید و سپس نصب نمایید.

کد:
http://www.forum.npshop.net/Upload/IObitUninstaller.zip