فایل زیر را از دانلود و از فشردگی خارج نمایید .

کد HTML:
www.npsoft.ir/Upload/CorelX6keygen.zip
پسورد فایل جهت خارج کردن از حالت فشرده : www.npsoft.ir


سپس مراحل را طبق توضیحات و راهنمای فعالسازی داخل اتوران DVD انجام دهید .