سلام چرا روی جلد نرم افزار مینویسید cosmos دارد ولی ندارد و مثل بقیه شرکتها بدون این نرم افزار تحلیلی است