سلام
در کدام مرحله این پیغام را می دهد؟
آیا از طریق بوت ویندوز را نصب می کنید؟