سلام روی سیستمی که application not found میزنهبرنامه را روی هارد کپی کنید و از روی کپی نصب کنید
و روی سیستم که احتیاج به سریال دارد کامل برنامه را uninstall کنید و مجددن طبق راهنما انجام دهید اگر...