ایا فیلم های اموزشی در پوشه NP هستند تعدادی فایل flv وجود دارد اما باز نمیشن به نظر فایل ها خراب یا خالی هستند لطفا کمک کنید